Bierzmowanie

11 października, 2020

Wszelkich informacji o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania udziela Ksiądz Proboszcz.***

Dekret o sposobie przygotowania do sakramentu bierzmowania

w Archidiecezji Warszawskiej (fragmenty)

 

Wiekiem właściwym do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest koniec I klasy szkoły średniej.

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania jest trzyetapowe: przygotowanie dalsze, przygotowanie bliższe i przygotowanie bezpośrednie.

 

Przygotowanie dalsze dokonuje się w rodzinie, przez udział w katechezie szkolnej oraz katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i sakramentu Eucharystii.

 

Przygotowanie bliższe odbywa się przez pogłębianie wiedzy religijnej i udział w życiu sakramentalnym Kościoła, zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz nabożeństwach celebrowanych w ciągu roku liturgicznego.

 

Przygotowanie bezpośrednie:

 

1. Ma charakter duchowy i polega przede wszystkim na systematycznym uczestniczeniu kandydata w spotkaniach formacyjnych w parafii (celebracje i spotkania w małych grupach), które powinny rozpocząć się w klasie VIII szkoły podstawowej i zakończyć bierzmowaniem najwcześniej pod koniec drugiego semestru I klasy szkoły średniej.

 

2. Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego miejsca zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszcza kandydat. W wyjątkowych sytuacjach przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania może odbyć się w innej parafii, po wcześniejszej zgodzie proboszcza parafii zamieszkania.

 

3. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno odbywać się w małych grupach z udziałem rodziców i świeckich animatorów.

 

4. Za przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz organizację celebracji sakramentu odpowiada proboszcz parafii lub delegowany przez niego duszpasterz.

 

5. Kandydat powinien przyjąć sakrament bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, dlatego ma obowiązek wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

 

6. Zgodnie z dokumentem KEP należy zachęcić kandydatów, aby zachowali swoje imię chrzcielne, chyba że nie jest ono związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiają za tym określone racje duszpasterskie.

 

7. W celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania – świadkiem bierzmowania powinno być jedno z rodziców chrzestnych, o ile aktualnie spełnia warunki określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Tam, gdzie jest to niemożliwe kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami zadbają, by świadkiem bierzmowania była osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem żyjącym zgodnie z wiarą i moralnością chrześcijańską.

Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Według KPK Kan. 893 § 1 i 2, świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.

 

8. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania może zakończyć się egzaminem/rozmową dopuszczającą do przyjęcia sakramentu.
 LINK do pytań na egzamin